Zapraszamy do skorzystania z wygodnej formy usługi – naprawy wysyłkowej.

 

Usługę naprawy wysyłkowej możesz zamówić na trzy sposoby:

 

Remove the row

Column: 2

Zadzwoń
+48 514 96 96 86
lub +48 61 66 363 66

Column: 3

wyślij e-mail
serwis@ento.com.pl

 

Przygotowanie przesyłki:

 • Jeżeli jest to możliwe, zrób kopię zapasową danych, ponieważ czasami konieczne jest wgranie nowego oprogramowania.
 • Jeżeli jest to możliwe, naładuj i wyłącz urządzenie.
 • Wypełnij i wydrukuj Formularz Naprawy Wysyłkowej i dołącz go do przesyłki.
 • Dobrze zapakuj i zabezpiecz urządzenie tak, aby nie zostało uszkodzone podczas transportu.

Wysyłka paczki:

 • Adres wysyłki paczki:
  Ento
  ul. Słowiańska 38 C/D
  61-664 Poznań
 • Po otrzymaniu przesyłki oszacujemy koszt naprawy i skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia szczegółów.
 • Po naprawie odeślemy urządzenie na wskazany adres.


Odbiór paczki:

 • Sprawdź i otwórz przesyłkę przy kurierze. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń powstałych podczas transportu, należy spisać protokół szkody w obecności kuriera.
 • Zapłać kurierowi w przypadku wyboru opcji „za pobraniem”.


Formy płatności:

 • Wpłata na konto – koszt przesyłki zwrotnej 15 zł (dodany do naprawy)
 • Za pobraniem – koszt przesyłki zwrotnej 20 zł (dodany do naprawy)

 

 

Regulamin świadczenia usług serwisowych

 

Definicje:

Serwis, laboratorium: Ento Rafał Jarmużek, ul. Słowiańska 38 C/D, 61 – 664 Poznań.
Klient: osoba fizyczna lub prawna zgłaszająca sprzęt do naprawy.
Ekspertyza: płatna usługa serwisowa, polegająca na sprawdzeniu stanu sprzętu, testowaniu i określeniu kosztów naprawy w przypadku stwierdzenia uszkodzenia urządzenia.

 

Postanowienia ogólne

 1. Serwis Ento świadczy usługi naprawy, wyceny, diagnostyki, ekspertyzy, odzyskiwania danych oraz inne ustalone indywidualnie z klientem.
 2. Naprawy wykonywane przez Serwis Ento są naprawami pogwarancyjnymi. W przypadku sprzętu podlegającego gwarancji lub akcji serwisowej producenta, Serwis Ento za zgodą Klienta, może przekazać sprzęt serwisowi autoryzowanemu.
 3. Za zlecenie usługi serwisowej uznaje się dostarczenie (osobiste lub przez pośrednika), urządzenia do siedziby Serwisu Ento (ul.Słowiańska 38 C/D, 61 – 664 Poznań) lub przysłanie go za pośrednictwem kuriera, poczty lub innego przewoźnika (naprawa wysyłkowa).
 4. W przypadku skorzystania z usługi Serwis mobilny Ento, za zlecenie usługi serwisowej uznaje się zamówienie usługi Serwis mobilny Ento telefonicznie: +48 514 96 96 86 lub mailowo: serwis@ento.com.pl.
 5. Składając zlecenie wykonania usługi serwisowej, klient akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania usługi.
 6. Zlecający usługę zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do realizacji oraz rozliczenia usługi, takich jak: imię i nazwisko, numer telefonu lub adres email (w zależności od wybranej formy kontaktu), adres zwrotny (w przypadku napraw wysyłkowych) oraz danych płatnika.
 7. W przypadku podania błędnych lub niekompletnych danych przez klienta, Serwis Ento nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne następstwa tego faktu wobec klienta lub osób trzecich, takich jak, np.: brak możliwości dostarczenia przesyłki zwrotnej lub jej błędne dostarczenie, brak możliwości kontaktu z klientem. Wszelkie koszty związane z tym faktem obciążają klienta.


Przyjęcie urządzenia na serwis

 1. Przed dostarczeniem sprzętu do naprawy, klient powinien we własnym zakresie wykonać kopię zapasową posiadanych danych, ponieważ podczas wykonywania czynności serwisowych, może być konieczny reset dostarczonego urządzenia lub wymiana oprogramowania, skutkująca usunięciem danych zawartych w telefonie. Serwis Ento nie bierze odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych zgromadzonych w pamięci urządzenia, za utratę ustawień systemowych i aplikacji oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z tą utratą.
 2. Jeżeli klient we własnym zakresie nie wykonał kopii zapasowej posiadanych danych, Serwis Ento odpłatnie, na wyraźne polecenie klienta (udokumentowane na podpisanym przez klienta zleceniu serwisowym), wykona kopię powyższych danych. Dane te zostaną ponownie wgrane w dostarczone do serwisu urządzenie klienta lub przekazane klientowi zgodnie z jego dyspozycją. Dane przechowywane są na zabezpieczonym serwerze i wykorzystywane do realizacji zleconej usługi serwisowej. Dane nie są udostępniane innym podmiotom ani wykorzystywane w inny sposób. Dostęp do danych posiada tylko uprawniony pracownik, na terminalu zabezpieczonym hasłem. Po 3 dniach od odebrania przez klienta urządzenia z serwisu, kopia danych jest bezpowrotnie usuwana z naszych serwerów.
 3. Klient dostarczając urządzenie do serwisu, otrzymuje pisemne potwierdzenie zlecenia serwisowego – Dowód przyjęcia sprzętu do naprawy. Podpisując ten dokument, klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji zlecenia serwisowego, akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na wybraną formę kontaktu na odległość oraz formę płatności.


Ekspertyza

 1. W przypadku usterek zgłaszanych przez klienta, nie budzących wątpliwości (np. zbity wyświetlacz), ekspertyza i wycena takiego uszkodzenia jest bezpłatna. Końcowa cena usługi serwisowej zostaje podana w momencie przyjmowania urządzenia na serwis.
 2. W powyższym przypadku, ekspertyza dotyczy tylko problemów zgłaszanych przez klienta. W przypadku stwierdzenia przez serwis innych, dodatkowych, ukrytych usterek, klient zostanie poinformowany o dodatkowych kosztach naprawy do akceptacji. W przypadku akceptacji, naprawa jest realizowana. W przypadku braku akceptacji na dodatkową usługę i odbioru przez klienta nienaprawionego urządzenia, zostaną naliczone koszty ekspertyzy.
 3. W przypadku usterek, których stwierdzenie przyczyny wymaga nakładu pracy i wykonania sprawdzających czynności serwisowych, ekspertyza jest płatna.
 4. Jeżeli klient akceptuje wycenę i decyduje się na odpłatną naprawę, koszty ekspertyzy nie są pobierane. Klient płaci same koszty naprawy. Koszty ekspertyzy pobierane są tylko w przypadku rezygnacji z naprawy lub przygotowywania płatnej ekspertyzy dla towarzystw ubezpieczeniowych.


Wydanie urządzenia z serwisu

 1. Podstawą do odbioru sprzętu z serwisu jest podpisany oryginał Dowodu przyjęcia sprzętu do naprawy oraz uiszczenie kosztów naprawy lub ekspertyzy serwisowej.
 2. W przypadku naprawy wysyłkowej płatność następuje na wskazane konto firmowe lub za pobraniem kurierowi przy odbiorze.


Naprawa wysyłkowa

 1. Serwis Ento świadczy usługi naprawy wysyłkowej.
 2. Za zlecenie usługi naprawy wysyłkowej, uznaje się przysłanie urządzenia do siedziby Serwisu Ento, ul. Słowiańska 38 C/D, 61 – 664 Poznań z wydrukowanym, wypełnionym Formularzem Naprawy Wysyłkowej, znajdującym się na stronie www.ento.com.pl
 3. Jeżeli jest to możliwe, przed wysyłką należy:
  – zrobić kopię zapasową posiadanych danych
  – naładować i wyłączyć urządzenie
  – wypełnić, wydrukować i dołączyć do przesyłki Formularz Naprawy Wysyłkowej
  – dobrze zabezpieczyć i zapakować urządzenie, aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń w transporcie.
 4. Po otrzymaniu urządzenia Serwis Ento przystępuje do ekspertyzy i wyceny naprawy. Informacje o kosztach naprawy, zostaną przysłane klientowi do akceptacji.
 5. W przypadku akceptacji, urządzenie jest naprawiane. W przypadku braku akceptacji, odsyłane z naliczonymi kosztami ekspertyzy i przesyłki zwrotnej.
 6. Po naprawie i rozliczeniu, sprzęt jest odsyłany we wskazane przez klienta miejsce.
 7. Płatność za usługę naprawy wysyłkowej, następuje przelewem na wskazane konto firmowe lub u kuriera „za pobraniem”.
 8. Przy odbiorze paczki, należy sprawdzić czy przesyłka nie posiada śladów uszkodzeń powstałych w transporcie. W przypadku stwierdzenia takich uszkodzeń, należy spisać protokół szkody w obecności kuriera.


Gwarancja

 1. Na naprawę serwis udziela 90 dniowej gwarancji.
 2. W przypadku naprawy urządzeń poddanych działaniu cieczy lub wilgoci, które zachowują się niestabilnie i wykazują zmienne symptomy uszkodzeń, gwarancja ustalana jest indywidualnie.
 3. Potwierdzeniem gwarancji jest faktura, paragon lub podpisany Dowód przyjęcia sprzętu do naprawy, potwierdzający fakt jej dokonania i rozliczenia.
 4. Gwarancja jest udzielana tylko na naprawę wykonaną przez serwis i nie dotyczy pozostałych nienaprawianych przez serwis podzespołów urządzenia.
 5. Gwarancja zostaje anulowana, w przypadku wystąpienia po odbiorze sprzętu z serwisu poniższych zdarzeń, takich jak
  – uszkodzenia mechaniczne
  – zalania, zawilgocenia
  – działania temperatury
  – działania innych czynników o parametrach niedopuszczalnych przez producenta
  – samodzielne próby naprawy lub przeróbki
  – usuniecie plomb serwisowych
  – uszkodzenia spowodowane przez czynniki lub podzespoły o których wadliwym działaniu klient nie powiadomił serwisu
  – niezgodnej z przeznaczeniem lub nieprawidłowej eksploatacji urządzenia.
 6. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest zgłoszenie ponownej usterki w ciągu 14 dni od jej wystąpienia, ale nie później niż w ostatnim dniu gwarancji.


Postanowienia końcowe

 1. Serwis nie zwraca wymienionych, uszkodzonych części, chyba, że strony ustaliły inaczej.
 2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na urządzeniu folie ochronne, szkła, naklejki i inne powłoki ochronne, szczególnie jeżeli proces naprawy wymaga ich usunięcia.
 3. Sprzęt nie odebrany w ciągu 60 dni od powiadomienia klienta o dokończonej naprawie, zostanie obciążony kosztami magazynowania wynoszącymi 1 zł netto dziennie.
 4. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, w tym w celach marketingowych, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Administrator ma prawo odmówić realizacji żądania usunięcia danych, jeżeli czyniąc to pozbawi się możliwości wyegzekwowania zobowiązań ze strony klienta lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 5. Klient oddając sprzęt do naprawy dobrowolnie akceptuje niniejszy regulamin.
 6. Niniejszy regulamin obowiązuje od 16.08.2018 roku.